• Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών»
 • Έρευνα στο Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων
 • Παρατηρητήριο Αποκατάστασης Αποφοίτων ΤΕΣΥΔ
 • Ακαδημαϊκή & Επιστημονική ΑΡΙΣΤΕΙΑ: Βράβευση τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
 • «Συνεργασίες»
 • Ακαδημαϊκή & Επιστημονική ΑΡΙΣΤΕΙΑ: Βράβευση τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
 • Φοιτητικό Τμήμα ΙΕΕΕ
 • Ακαδημαϊκή & Επιστημονική ΑΡΙΣΤΕΙΑ: Βράβευση τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
 • Κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Μεσολογγίου
 • Ναύπακτος: Μία πόλη για να ζεις !
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών»
 • Ακαδημαϊκή & Επιστημονική ΑΡΙΣΤΕΙΑ: Βράβευση του Εργαστηρίου Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών
 • Παρατηρητήριο Αποκατάστασης Αποφοίτων ΤΕΣΥΔ
 • «Συνεργασίες»
 • Φοιτητικό Τμήμα ΙΕΕΕ
 • Κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
 • Nαύπακτος: Μία πόλη για να ζεις !

Οι  σπουδαστές που συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις μπορούν να σιτίζονται  ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ μέχρι την παραλαβή της κάρτας σίτισης σύμφωνα με :

 • Οι μεν σπουδαστές παλαιών ετών θα σιτίζονται επιδεικνύοντας στο εστιατόριο το πάσο τους.
 • Οι δε πρωτοετείς σπουδαστές  θα σιτίζονται επιδεικνύοντας στο εστιατόριο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

Το Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας θα παραδίδει  κάρτες σίτισης από 17 Νοεμβρίου 2014 έως 30 Νοεμβρίου 2014.

Όσοι φοιτητές δεν  προσέλθουν στο Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας  μέχρι 30 Νοεμβρίου 2014 να παραλάβουν την κάρτα δεν θα έχουν το δικαίωμα της δωρεάν σίτισης.

Γίνεται επίσης γνωστό ότι, εφόσον προκύψει κατά την διαδικασία ελέγχου ότι κάποιος σπουδαστής δεν  κατέθεσε τα δικαιολογητικά του ή δεν έχει τις προϋποθέσεις της δωρεάν σίτισης, τότε παύει να είναι δικαιούμενος σίτισης.

Ονομαστική Κατάσταση Σπουδαστών που δικαιούνται Δωρεάν Σίτιση (Αντίρριο) [Εδώ...].

Ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών εφαρμογών και υπηρεσιών (Technologies and Infrastructures for Broadband Applications and Services)», καλεί τους ενδιαφερομένους, για πρόσληψη με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο του 2014-2015, με ωριαία αντιμισθία, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα  γνωστικά αντικείμενα που αναφέρονται στην πρόσκληση.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να είναι τοποθετημένα σε ειδικό φάκελο, αριθμημένα και να υποβληθούν μέχρι την 18/11/2014 (ώρες 9,00-13.00 μ.μ.)στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Μ. Αλεξάνδρου 1, 26334, Πάτρα.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26340 38566 κα Αλεξάνδρα. Τσουκαλά.

Δείτε την αναλυτική πρόσκληση ενδιαφέροντος >>> Εδώ... <<<

Σήμερα, στις 31 Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, συνήλθε σε συνεδρίαση στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής η τριμελής εισηγητική επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους καθηγητές κ.κ. α) Βασίλειο Τριαντάφυλλου, Καθηγητή β) Σπυρίδωνα Συρμακέση, Καθηγητή γ)Ιωάννη Ζαχαράκη, Επίκουρο Καθηγητή, που ορίσθηκε με την υπ' αριθ.17/01.09.2014 (θέμα 3}απόφαση συνέλευσης του Τμήματος για την αξιολόγηση Πανεπιστημιακών Υποτρόφων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Η εισηγητική επιτροπή έλαβε υπ' όψη: Διαβάστε Αναλυτικά >>> Εδώ...<<<.

Σήμερα στις 30.10.2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε συνεδρίαση στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής η τριμελής εισηγητική επιτροπή η οποία αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς κ.κ. α) Τζήμας Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής β) Σκλάβο Νικόλαο, Επίκουρο Καθηγητή γ) Βασίλειος Τριαντάφυλλου, Καθηγητή που ορίσθηκε με την αριθ. 3.09.2014 απόφαση Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. για την αξιολόγηση επιστημόνων ερευνητών για τις ανάγκες του Π.Μ.Σ. του τμήματος, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Η εισηγητική επιτροπή λαμβάνοντας υπ' όψη: Διαβάστε αναλυτικά >>> Εδώ... <<<

Καλούνται όσοι αιτήθηκαν και έχουν πετύχει  τη μεταφορά θέσης εισαγωγής τους στην κατηγορία  «πολύτεκνοι-τρίτεκνοι και ειδικές κατηγορίες» να προσέλθουν στην Γραμματεία του Τμήματος στις 30/10 , 31/10 και 3/11, 4/11 & 5/11/2014 με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Η Μονάδα Αριστείας του Πανεπιστημίου Πατρών προσκαλεί φοιτητές, προγραμματιστές, εκπαιδευτικούς, ερευνητές και όλους όσους ενδιαφέρονται ή ασχολούνται με το ανοικτό λογισμικό στον 2ο κύκλο εκπαίδευσης που εστιάζει στη θεματική περιοχή «Βασικές Εφαρμογές/Εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ» και ειδικότερα στο λογισμικό ns και στο λογισμικό ns-2 (http://www.isi.edu/nsnam/ns/) και στο λογισμικό ns-3 (http://www.nsnam.org/), που χρησιμοποιούνται για την προσομοίωση δικτύων.

Η επιλογή των εκπαιδευομένων θα γίνει από ειδική επιστημονική επιτροπή με κριτήρια την ποιότητα, την εμπειρία και τα ενδιαφέροντα των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μέσω του παρακάτω συνδέσμου το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014.

http://ma.ellak.gr/list-events/eventparticipation/?events_id=2318

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση και του όρους συμμετοχής >>> Εδώ... <<<

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της αίτησης  για  δωρεάν ΣΙΤΙΣΗ η οποία θα πραγματοποιείται  μόνον ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://e-students.teipat.gr, έως 8 Νοεμβρίου/2014.

Δείτε την σχετική ανακοίνωση [Εδώ...].

Αποτελέσματα Στέγασης για πρωτοετείς Σπουδαστές  2014 του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (Μεσολόγγι - Αντίρριο)  με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής πρακτ. Νο. 6/14-10-2014.

Οι εισαχθέντες σπουδαστές στην Εστία θα παραλάβουν το κλειδί του δωματίου τους ή τη βεβαίωση για το ξενοδοχείο έως τις 24-10-2014

Σε περίπτωση μη εμφάνισης εντός της παραπάνω ημερομηνίας χάνεται το δικαίωμα στέγασης.

 • Δείτε τον πίνακα με τα αποτελέσματα  Στέγασης  Σπουδαστών παλαιών ετών 2014 του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο Μεσολόγγι [Εδώ....].
 • Δείτε τον πίνακα με τα αποτελέσματα  Στέγασης  Σπουδαστών παλαιών ετών 2014 του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο Αντίρριο [Εδώ...].

Δείτε το διορθωμένο τελικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2014-2015

>>>Εδώ..<<<.

Αποτελέσματα Στέγασης για Σπουδαστές παλαιών ετών 2014 του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (Μεσολόγγι - Αντίρριο)  με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής πρακτ. Νο. 5/8-10-2014.

Οι εισαχθέντες σπουδαστές στην Εστία θα παραλάβουν το κλειδί του δωματίου τους ή τη βεβαίωση για το ξενοδοχείο έως τις 24-10-2014

Σε περίπτωση μη εμφάνισης εντός της παραπάνω ημερομηνίας χάνεται το δικαίωμα στέγασης.

 • Δείτε τον πίνακα με τα αποτελέσματα  Στέγασης  Σπουδαστών παλαιών ετών 2014 του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο Μεσολόγγι [Εδώ....].
 • Δείτε τον πίνακα με τα αποτελέσματα  Στέγασης  Σπουδαστών παλαιών ετών 2014 του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο Αντίρριο [Εδώ...].

Σύμφωνα με απόφαση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (αρ.απ. 20/06-10-2014) οι δηλώσεις μαθημάτων & οι ηλεκτρονικές εγγραφές Εργαστηρίων του χειμ. εξαμ. ακαδ. έτους 2014-15, παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 10/10/2014.

H δήλωση θα περιλαμβάνει μαθήματα ΜΟΝΩΝ εξαμήνων (Α΄- Γ΄- Ε΄- Ζ’).

Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών

Εκθεση Αξιολογησης

Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης

Book Excellence

Book Excellence

Ερευνητικες Ομαδες

Esda Lab
Ομάδα Δίκτυων Αισθητήρων
KNOSSOSnet

Ηλεκτρονικες Υπηρεσιες

Εclass
Students Web
Students Web Mail
Students Web Mail
Cisco Networking Academy

Υπηρεσιες ΤΕΙ Μεσολογγίου

Γραφείο Διασύνδεσης
Mονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Βιβλιοθήκη
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου
Έχουμε 3 επισκέπτες συνδεδεμένους

Who's Online

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση!

Εύδοξος Πάσο Πίθος Εδετ Edu Roam