• Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών»
 • Έρευνα στο Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων
 • Παρατηρητήριο Αποκατάστασης Αποφοίτων ΤΕΣΥΔ
 • Ακαδημαϊκή & Επιστημονική ΑΡΙΣΤΕΙΑ: Βράβευση τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
 • «Συνεργασίες»
 • Ακαδημαϊκή & Επιστημονική ΑΡΙΣΤΕΙΑ: Βράβευση τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
 • Φοιτητικό Τμήμα ΙΕΕΕ
 • Ακαδημαϊκή & Επιστημονική ΑΡΙΣΤΕΙΑ: Βράβευση τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
 • Κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Μεσολογγίου
 • Ναύπακτος: Μία πόλη για να ζεις !
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών»
 • Ακαδημαϊκή & Επιστημονική ΑΡΙΣΤΕΙΑ: Βράβευση του Εργαστηρίου Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών
 • Παρατηρητήριο Αποκατάστασης Αποφοίτων ΤΕΣΥΔ
 • «Συνεργασίες»
 • Φοιτητικό Τμήμα ΙΕΕΕ
 • Κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
 • Nαύπακτος: Μία πόλη για να ζεις !

Σήμερα, στις 10 Σεπτεμβρίου,ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε συνεδρίαση στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής η τριμελής εισηγητική επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους καθηγητές κ.κ. α) Βασίλειο Τριαντάφυλλου, Καθηγητή β) Σπυρίδωνα Συρμακέση, Καθηγητή γ)Ιωάννη Ζαχαράκη, Επίκουρο Καθηγητή, που ορίσθηκε με την υπ' αριθ.17/01.09,2014 (θέμα 3)απόφαση συνέλευσης του Τμήματος για την αξιολόγηση Πανεπιστημιακών Υποτρόφων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ,Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Η εισηγητική επιτροπή έλαβε υπ' όψη:...... Διαβάστε αναλυτικά >>> Εδώ...<<<

Μετά από συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι και την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.cied.teiwest.gr/form_msc/ και αποστέλλονται έντυπα μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων που είναι αναρτημένες στον σύνδεσμο: http://www.cied.teiwest.gr/msc/index.php/the-curriculum/submission-of-applications.

Δείτε σχετικά >>> Εδώ... <<<

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Δυτ.Ελλάδας, σύμφωνα με την αριθμ. 16/17.07.2014 απόφαση της Συνέλευσης  προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος προκειμένου να καλύψει τις θέσεις πρακτικής άσκησης του Τμήματος.  Οι θέσεις που έχουν εγκριθεί είναι 10 σύμφωνα με το ΦΕΚ 1510/31.07.2008 και η επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα επιλογής υποψηφίων σύμφωνα με τις ανάγκες του τμήματος.

Η επιλογή των σπουδαστών θα γίνει από την Επιτροπή πρακτικής άσκησης σε συνεργασία με τον επόπτη καθηγητή σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια :

 • Δήλωση συμμετοχής η οποία υποβάλλεται στη Γραμματεία του οικείου τμήματος.
 • Η επίδοση στα μαθήματα ειδικότητας
 • Τα αποτελέσματα της προφορικής συνέντευξης.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν μόνο σπουδαστές του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Aπό 18 Σεπτεμβρίου 2014 έως και 6 Οκτωβρίου 2014.

Δείτε αναλυτικά >>> Εδώ... <<<

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι εγγραφές των ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ φοιτητών θα πραγματοποιηθούν από 15-9-2014 μέχρι και 26-9-2014.

Οι εγγραφές θα διενεργηθούν σύμφωνα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου κάθε φοιτητή για τo τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Αντίρριο) στην Αίθουσα Ε1, και θα τηρηθεί το παρακάτω πρόγραμμα εγγραφών:

Ώρα προσέλευσης και χώρος εγγραφής

Αρχικό γράμμα

Επωνύμου

από …

Ημερομηνία Εγγραφής

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Αντίρριο

Αίθουσα Ε1

Α

15-9-2014

09.00

Β – Γ

16-9-2014

09.00

Δ – Ε – Ζ

17-9-2014

09.00

Η –Θ – Ι

18-9-2014

09.00

Κ

19-9-2014

09.00

Κ

22-9-2014

09.00

Λ – Μ

23-9-2014

09.00

Ν- Ξ – Ο – Π

24-9-2014

09.00

Ρ – Σ

25-9-2014

09.00

Τ – Υ – Φ – Χ – Ψ- Ω

26-9-2014

09.00

Όσοι δεν εγγραφούν στο οριζόμενο χρονικό διάστημα, (15/9/2014 –26/9/2014) χάνουν ΟΡΙΣΤΙΚΑ το δικαίωμα εγγραφής.

Γενική Σημείωση: Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησής τους.

Σε περίπτωση που η εγγραφή γίνει από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, ο εξουσιοδοτηθείς θα πρέπει να προσκομίσει τηναστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά του στοιχεία.

Δείτε τα Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής  [Εδώ...].

Δείτε την εγκύκλιο του Υπουργείου [Εδώ...].

Η υποβολή της αίτησης για δωρεάν ΣΙΤΙΣΗ θα πραγματοποιείται μόνον ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://e-students.teipat.gr .

Αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται χειρόγραφα δεν αξιολογούνται.

Για τους σπουδαστές παλαιών ετών οι αιτήσεις θα υποβάλλονται  από από 06/09/2014 έως 05/10/2014.

Οι πρωτοετείς σπουδαστές ΤΕΙ Δυτικής  θα υποβάλουν αιτήσεις από την ημερομηνία έναρξης εγγραφής στη Σχολή έως 15-10-2014.

Η είσοδος των ενδιαφερομένων στην ηλεκτρονική φόρμα θα επιτυγχάνεται δίνοντας το username/password που δόθηκε από την υπηρεσία e-students του ΤΕΙ.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένης και της αίτησης την οποία θα εκτυπώνετε, θα είναι πλήρη, θα έχουν εκδοθεί πρόσφατα και θα κατατίθενται εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας ή στη Γραμματεία του Τμήματος ως ακολούθως:

 • Για τα Τμήματα με έδρα την Πάτρα (στη Σπουδαστική Εστία εντός του ΤΕΙ)
 • Για τα Τμήματα με έδρα το Μεσολόγγι στο Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας.
 • Για τα υπόλοιπα Τμήματα στις Γραμματείες των Τμημάτων.

Επισημαίνεται ότι μετά την λήξη των παραπάνω προθεσμιών δεν θα είναι πλέον δυνατή η κατάθεση αιτήσεων.

Ομοίως, οι αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά, εφόσον δεν προσκομιστούν τα στοιχεία που εκκρεμούν, εντός δέκα (10) ημερών από την ηλεκτρονική τους υποβολή, και πάντως όχι μετά την λήξη της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν αξιολογούνται.

Δείτε αναλυτικά τα Δικαιολογητικά Σίτισης [Εδώ...] και την σχετική ΚΥΑ [Εδώ...].

Μπορείτε να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση Σίτισης[Εδώ...]. (Νέα!!!)

Μπορείτε να κατεβάσατε την Αίτηση Σίτισης για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές [Εδώ...] και Erasmus [Εδώ...].

Γίνεται γνωστό στους Πρωτοετείς Σπουδαστές του Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας ότι, μπορούν να καταθέσουν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για στέγαση (για όσους φοιτούν Πάτρα,  Μεσολόγγι και Αντίρριο) από την ημερομηνία ενάρξεως εγγραφής στο Τμήμα έως και την τελευταία ημέρα εγγραφής που θα ορίσει το Υπουργείο Παιδείας.

Δείτε αναλυτικά τα Δικαιολογητικά Στέγασης [Εδώ...].

Μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση Στέγασης [Εδώ..].

Μπορείτε να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση [Εδώ..].

Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα παραπάνω σε μορφή Zip [Εδώ...].

ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τηλ.  Επικοινωνίας: Πάτρα :2610369013, Μεσολόγγι: 2631058257, Αντίρριο:26340-38566

Το Σπουδαστικό Βιβλιάριο Υγείας (για τους ανασφάλιστους σπουδαστές) εκδίδεται από το τμήμα Περίθαλψης και κοινωνικής Μέριμνας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές:

 • Αίτηση του σπουδαστή Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986. Μπορείτε να την κατεβάσετε από >>> Εδώ...<<<
 • Bεβαίωση  σπουδών
 • Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας έγχρωμη
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Για τους παλαιούς  σπουδαστές

 • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών

Πληροφορίες για την χρήση του βιβλιαρίου παρέχονται από το Τμήμα Περίθαλψης & Κοινωνικής  Μέριμνας  του Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας.

Επικοινωνία

 • κ. Αναστασοπούλου Ιωάννα ( Aναπλ. Προϊσταμένη  τμήματος  Περίθαλψης) τηλ.2610369129 e-mail: ioanasta@teipat.gr Διεύθυνση : Μεγ .Αλεξάνδρου 1  Κουκούλι  Πάτρας  Τ.Κ  26334
 • κ .Σβώλου Μαρία ( Νοσηλεύτρια τμήματος Περἰθαλψης)τηλ.2631058421 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Διεύθυνση: ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ  Τ.Κ 30200

Διαβάστε αναλυτικά >>> Εδώ... <<<

Σχετικά με την Ανακοίνωση

Υποβολή Αιτήσεων για Στέγαση ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 για τους φοιτητές Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

και σύμφωνα με το Αρ.Πρωτ.: 2/ 40130 /0026 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Διαβάστε αναλυτικά >>>Εδώ...<<<.

Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2014 μαθημάτων Διοίκησης Οικονομίας σπουδαστών ΕΠΔΟ/Αμαλιάδας - ΕΠΔΟ/Μεσολόγγίου & Επιχ/κος Σχεδιασμός.

Δείτε σχετικά >>>Εδώ...<<<.

Πρώτες ΒοήθειεςΗ Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών, καθιερώθηκε από την Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου και γιορτάζεται κάθε δεύτερο Σάββατο του Σεπτεμβρίου. Φέτος γιορτάζεται στις 13 Σεπτεμβρίου και έχει το μήνυμα «Γίνε Ήρωας. Σώσε μια ζωή»

Στόχος του φετινού εορτασμού είναι να τονιστεί η ανάγκη για «ήρωες πρώτων βοηθειών» οι οποίοι είναι προετοιμασμένοι να σώζουν ζωές σε καθημερινά έκτακτα περιστατικά και σε καταστροφές.

Διαβάστε αναλυτικά >>> Εδώ...<<<

Πληροφορίες για μαθήματα Πρώτων Βοηθειών:

Τηλ.:2634025741/ 6972114160

(κ. Μαρίνα Γεωργακοπούλου)

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Περιφερειακό Τμήμα ΕΕΣ Ναύπακτου

Νοσηλευτική Υπηρεσία

Στα πλαίσια του προγράμματος Ακαδημαϊκή & Επιστημονική Αριστεία (http://excellence.minedu.gov.gr) του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής βραβεύτηκε για την ερευνητική δραστηριότητα της ομάδας Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών (http://esda-lab.tesyd.teimes.gr).

Στα πλαίσια της βράβευσης, έχει δημιουργηθεί μια δεκάλεπτη βιντεοπαρουσίαση της ομάδας και του τμήματος η οποία είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://excellence.minedu.gov.gr/listing/622-cied

Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών

Εκθεση Αξιολογησης

Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης

Book Excellence

Book Excellence

Ερευνητικες Ομαδες

Esda Lab
Ομάδα Δίκτυων Αισθητήρων
KNOSSOSnet

Ηλεκτρονικες Υπηρεσιες

Εclass
Students Web
Students Web Mail
Students Web Mail
Cisco Networking Academy

Υπηρεσιες ΤΕΙ Μεσολογγίου

Γραφείο Διασύνδεσης
Mονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Βιβλιοθήκη
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου
Έχουμε 11 επισκέπτες συνδεδεμένους

Who's Online

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση!

Εύδοξος Πάσο Πίθος Εδετ Edu Roam